Артикулатори и оклудатори (11)

Атечмени (33)

Инструменти (12)

Материјали за вложување (6)

Материјали за дублирање и изработка на модели (10)

Материјали за изолација и моделација (2)

Материјали за обработка (53)

Материјали за фасетирање (84)

Метални легури (4)